Modernizácia kritickej komunikačnej infraštruktúry Mestskej polície

Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy (MsP) si uvedomuje, že budúcnosť zvyšovania kvality poskytovaných služieb spočíva v pripravenosti organizácie na digitalizáciu 21. storočia.

Bezpečnosť v uliciach nášho mesta môže dosiahnuť vyššiu úroveň aj vďaka novým technológiám a inováciám. Prechod na dátovú komunikáciu medzi zložkami MsP vytvorí ideálne podmienky na zlepšenie informovanosti, možnosť pohotovejšie reagovať a riešiť vzniknuté situácie. Aktuálne používaná hlasová komunikácia neumožňuje zdieľanie dát medzi zložkami MsP. Do budúcnosti je potrebné vyriešiť dostupnosť aktuálne už zavedeného CRM systému MsP a zabezpečiť platformu, ktorá bude poskytovať kombináciu hlasovej a dátovej výmeny v jednom zariadení pre potrebu výkonu a efektívnej výmeny dát.

Akých partnerov hľadáme

Na spoluprácu hľadáme výhradne telekomunikačného operátora, ktorý je schopný zabezpečiť vytvorenie privátnej mobilnej siete, prioritizáciu hovorov pre používateľov MsP a dostupnosť sieťovej infraštruktúry s pokrytím na území hlavného mesta Bratislavy, hardvér a softvér pre operačné stredisko.

V prípade hardvéru pre zásahovú jednotku máme za cieľ otestovať viacero zariadení, ktoré môžu byť dodané aj zo strany partnera, a zároveň bude mesto testovať zariadenia vo svojom vlastníctve.

Všetky zariadenia, ktoré budú súčasťou testovania musia splniť princípy kritickej infraštruktúry.

Počas trvania pilotného projektu plánujeme otestovať spoluprácu so všetkými prihlásenými záujemcami.

Cieľoví používatelia služby 

Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy, ako hlavný poriadkový útvar so svojimi zložkami:

Útvar zásahovej jednotky a kynológie (UZJAK): Terénni mestskí policajti budú hardvérové zariadenia testovať v praxi pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti obyvateľov a obyvateliek mesta. Za bežnej prevádzky je v teréne v priemere 8-10 policajtov.

Operačné stredisko MsP: Zabezpečuje zákroky hliadok mestskej polície na základe podnetov prijímaných zo strany občanov prostredníctvom nepretržitej 24-hodinovej linky 159, na základe odpozorovaného podozrivého správania mestským kamerovým systémom alebo priamo od podnetov zásahovej jednotky v teréne. Účelom testovania bude synchronizácia nazbieraných podnetov cez softvér, adekvátna miera koordinácie a riadenia činnosti jednotiek v teréne a komunikácia s nimi pomocou rôznych komunikačných kanálov. (1-2 pracovníci)

Útvar zásahovej jednotky a kynológie (UZJAK): Terénni mestskí policajti budú hardvérové zariadenia testovať v praxi pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti obyvateľov a obyvateliek mesta. Za bežnej prevádzky je v teréne v priemere 8-10 policajtov.

Operačné stredisko MsP: Zabezpečuje zákroky hliadok mestskej polície na základe podnetov prijímaných zo strany občanov prostredníctvom nepretržitej 24-hodinovej linky 159, na základe odpozorovaného podozrivého správania mestským kamerovým systémom alebo priamo od podnetov zásahovej jednotky v teréne. Účelom testovania bude synchronizácia nazbieraných podnetov cez softvér, adekvátna miera koordinácie a riadenia činnosti jednotiek v teréne a komunikácia s nimi pomocou rôznych komunikačných kanálov. (1-2 pracovníci)

Kľúčové ukazovatele výkonnosti

Privátna mobilná sieť 4G LTE

 • Maximalizácia šírky pokrytia v rámci územia Bratislavy. 
 • Navrhnúť riešenie a alternatívnu dostupnosť siete pre kritické lokality (mestské lesy, podchody a pod.). 
 • Vyžaduje sa podpora Mission Critical QCI profilov pre prevádzku Mission Critical PTT služby podľa platných 3GPP štandardov (minimálne QCI 65 a 69) a zároveň aplikácia (dynamickej) dedikovanej partície rádiových zdrojov v LTE komunikačnom kanály pre prenos MC PTT dát v dostatočnej kapacite.
 • Partner diverzifikuje zdroje a monitoruje kvalitu siete. V prípade výpadku zabezpečí náhradné spojenie a sieť sprístupní.  
 • Na zabezpečenie pripojenia do privátnej siete telekomunikačný operátor dodá 10-20 ks SIM kariet určených na pilotný projekt kompatibilných s vybranými zariadeniami.

  Vytvorenie správy zariadení v privátnej sieti MDM

  • Bezpečnosť pred nevyžiadaným prístupom alebo zneužitím citlivých informácií formou APN privátnej siete a MDM manažmentu zariadení na diaľkovú správu.
  • Zabezpečené je pridelenie zariadenia, inštalácia zariadenia, vrátenie, výmena zariadenia, krádež a poškodenie zariadenia v kontexte prístupu k aplikáciám a bezpečnosti dát uložených na zariadení.
  • Zmazania dát, prípadne celého prístupu v prípade odcudzenia/straty zariadenia cez MDM platformu.

  Hardvér pre zásahovú jednotku

  Smart mobilné telefóny s operačným systémom Android pre mestských policajtov v teréne podporujú:

  • Formu komunikácie Push to talk, Push to video – pracovníci budú komunikovať štandardom PTT kanálov, ktoré si budú vedieť administrátorsky nadefinovať a vytvoriť skupinové hovory alebo si vytvoriť individuálne skupinové volania dynamicky podľa potreby cez administrátora systému. 
  • Zasielanie skupinových správ alebo správ pre vybrané osoby – text a súbory.  
  • Prenos dátových hlasových hovorov cez LTE.
  • Dostupnú GPS lokalizáciu.
  • HD streamovanie a nahrávanie hovorov – mali by byť spätne zálohované po definovanú dobu.
  • Implementáciu interných webových aplikácií. 

  Technická špecifikácia mobilných telefónov a príslušenstva: 

  • Vysoko odolné zariadenia, ktorých display a telo sú schopné odolať aj vysokej záťaži počas výkonu policajnej profesie.  
  • Zariadenia s dlhou výdržou batérie, resp. s vymeniteľnou batériou.
  • V prípade potreby nabíjanie vo vozidle by mala byť k dispozícií tiež autonabíjačka (zosilnené nabíjačky).
  • Na centrálu Mestskej polície je nutné zabezpečiť dockin stanice pre dobíjanie samotných mobilných zariadení, ako aj záložné batérie pre zabezpečenie kontinuálneho prechodu medzi dennou a nočnou službou.
  • Zariadenia pohodlné na používanie, podporujúce rýchlosť reakcie policajta, jeho bezpečnosť a úspešnosť zásahu.
  • K mobilnému telefónu preferujeme dodať tiež slúchadlo na jedno ucho s mikrofónom, PTT RSM – ak bude existovať možnosť HW tlačidla mimo samotné mobilné zariadenie na vestu príslušníka, tak je to výhodou, držiak na uniformu (vesta, opasok). MsP momentálne disponuje tiež kamerami značky Axon Body 3, ktoré by mali byť kompatibilné s vybraným zariadením.     


   Pracovník v teréne počuje cez slúchadlo alebo náhlavnú súpravu komunikáciu a koordináciu všetkých jednotiek MsP, aby bol lepšie informovaný a vedel tomu prispôsobiť svoje ďalšie kroky.
   Hlasová funkcionalita PTT musí mať trvalú dostupnosť a prednosť pred dátovou komunikáciou aj v čase kedy príslušník pracuje s inými aplikáciami v zariadení. 

   Z dôvodu testovania viacerých dostupných zariadení na trhu sa očakáva kombinácia nákupu zariadení zo strany mesta a taktiež dodanie zariadení zo strany partnera. Ak operátor nemá preferenciu na dodanie zariadení, budeme pracovať iba so zariadeniami mesta. Zariadenia, ktoré mesto nakúpi pre účel pilotného projektu bude konzultovať s partnermi, aby bola vopred overená ich kompatibilita s infraštruktúrou a softvérovým riešením partnera. Zariadenia, ktoré budú zakúpené mestom budú pred spustením projektu sprístupnené partnerom na ich konfiguráciu.  

   Každé zariadenie bude mať možnosť navoliť svoje ID číslo, pod ktorým sa bude prihlasovať do príslušnej hovorovej skupiny, prípadne viacerých nadefinovaných hovorových skupín (svoj okrsok/celomestský). Pod ID sa bude príslušník MsP registrovať do systému v momente nástupu do výkonu služby a zároveň bude možná aj jeho autentifikácia – obsluhuje konkrétne zariadenie a využíva prístupové konto do iných aplikácií MsP.

    Hardvér pre operačné stredisko

    Zariadenia pre zamestnancov dispečingu:

    • Náhlavná hlasová súprava na jedno ucho a hlas do reproduktora s možnosťou dynamického prepínania –  (druhé ucho je voľné, aby bol pracovník schopný vnímať prostredie operačného strediska pre možnú potrebu koordinácie s kolegami).  
    • Dispečerský modul – reproduktor, stolný mikrofón s funkciou push to talk (cez tlačidlá) na nadviazanie kontaktu so zásahovou jednotkou s funkciou potlačenia okolitého hluku na sále OS 

     Softvér pre operačné stredisko

     Operačné stredisko pomocou softvérového riešenia vykonáva:

     • Sledovanie aktuálnej polohy zásahových jednotiek a koordináciu ich ďalších krokov (Aplikačný server softvéru bude na cloude u partnera). Operátor strediska vie vyhodnotiť, ktorá jednotka je k miestu zásahu najbližšie a vie ich preto efektívne povolať a nasmerovať na dané miesto.
     • Operátor na mapovom podklade (Google alebo ArcGIS) v systéme vidí všetky aktívne zariadenia a mestské časti, aby bol schopný sa koordinovať aj s ďalším operačným dôstojníkom. Štandardne jeden operačný dôstojník koordinuje jednu mestskú časť.  
     • Od systému sa očakáva funkcia na prideľovanie zásahov, možnosť zasielania SOS správ, notifikácií pre ostatných dispečerov a policajtov v teréne (o situácií v teréne, ohľadom pracovnej doby policajta v službe, o momentálnom stave úlohy a pod.). Systém zobrazuje status hliadky v teréne v podobe grafického zobrazenia na mapovom podklade, ako napríklad, voľný, na zásahu, plniaci úlohu, mimo službu a pod.
     • Softvér zobrazuje tiež detailné informácie o prihlásených zariadeniach do služby (whitelist) a prideľuje ich k jednotlivým hovorovým skupinám. 
     • Softvér zo zariadení prijíma hlasový, obrazový a video prenos. Prijaté spojenie (hlas, obraz, video) ukladá k unikátnym ID zásahov, ako aj históriu pohybu hliadok na definovaný čas spätne (tvorí sa tak podklad pre dôkazový materiál).  

     Do budúcna sa predpokladá integrácia na ďalšie IS systémy užívateľa, ako vlastný mapový podklad (ArcGIS), kamerový systém, evidenčný systém udalostí s databázou udalostí, prípadne prijímanie unikátnych ID k udalostiam, ktoré vzniknú v inom IS systéme, ako napríklad volaním cez linku 159. 

     Voliteľné: Ak na to bude priestor a technické podmienky, počas pilotného projektu by sme chceli vyskúšať aj prenos živého obrazu z Mestského kamerového systému cez video management klienta.  

     Testovanie pred začatím pilotného projektu

     Pred začatím ostrého testovania prebehne tzv. overenie testovacích scenárov v modelových podmienkach. Cieľom je overiť funkčnosť v bežnej prevádzke a zároveň v ťažšie dostupných lokalitách. Presné miesto a čas testovania sa bude odvíjať od časového harmonogramu daného operátora a bude upresnený v procese implementácie. Po ukončení testovania MsP v spolupráci s OIaDS spíše hodnotiaci protokol s osobami, ktoré sa testovacích scenárov zúčastnili. Výsledky z testovania budú zapracované do fungovania pilotného projektu.

     Modelové situácie:

     • Ohlásené podujatie: demonštrácia do 5 000 ľudí, koncert, športové podujatie
     • Pátracia akcia v exteriéri – Mestské lesy, podchod, pohraničné oblasti

      Zoznam krízových lokalít:

      • Devín
      • Pohraničné oblasti – napr. Podunajské Biskupice Slovnaft
      • Mestské lesy – Biely Kríž, Devínska Kobyla
      • Podzemné priestory – potrubia, podchody
      • Dunaj záplavy, záplavové zóny
      • Podzemné garáže OC

       Školenie príslušníkov MsP v teréne a na OS

       Predtým ako pilot spustíme, zameriame sa na dôkladné školenia používateľov hardvérových zariadení a softvérového riešenia. Partner projektu vypracuje technickú dokumentáciu, ako zariadenia a softvér využívať a zároveň hodnotiaci vzorový dokument, do ktorého budú používatelia vpisovať chyby a zároveň skúsenosti s testovaním. Na tieto podnety bude Magistrát spolu s partnerom priebežne reagovať a snažiť sa ich čo najskôr vyriešiť.

       Tieto dokumenty odprezentujeme aj na osobných stretnutiach spolu s názornou ukážkou.

       Cieľom bude ich na prácu so zariadeniami čo najlepšie pripraviť, aby keď už nabehnú na oficiálne testovanie nemuseli riešiť technické problémy so zariadeniami a mohli sa zamerať výhradne na to, ako v praxi fungujú funkcionality smart zariadení. Termíny týchto školení budú upresnené po dohode s jednotlivými partnermi projektu a s pracovníkmi MsP.

       Trvanie projektu 

       Pilot plánujeme realizovať v období 2023 – 2024. Počas tohto obdobia sa jednotlivý záujemcovia o pilotný projekt vystriedajú. Spolupráca s jedným partnerom by mala trvať cca. 6 mesiacov v závislosti od technickej náročnosti.

       Parametre mesačného reportingu 

       Reporting zo strany operátora:

       • Výsledky a kvalita pokrytia.
       • Počet spojení medzi zariadeniami a operačným strediskom.
       • V rámci jedného úkonu – koľko spojení prebehlo medzi policajtom a OS od začiatku zásahu až po jeho vyriešenie. (Bude nás zaujímať, či nová forma komunikácie pomôže k jasnejšej komunikácii a rýchlejšej reakcii. Dĺžka uzavretia prípadu – cieľom je vyriešenie za kratší čas.).
       • Priemerná dĺžka jedného spojenia.
       • Kvalita spojenia a hlasitosť zvuku v dB. 

       Okrem toho bude MsP viesť tabuľku hlásenia chýb, do ktorej budú zaznamenávať všetky problémy a negatívne skúsenosti počas testovacej resp. pilotnej prevádzky. (napr. chyby spojenia, proces fungovania zariadení, softvérové výpadky). Operátor pre účel vytvorenia zdieľaného súboru dodá vzorový príklad, ako by mal zápis chybnej hlášky vyzerať. 

        Trvanie projektu 

        Pilot plánujeme realizovať po dobu 12 mesiacov od doby spustenia. Počas tohto obdobia sa jednotlivý záujemcovia o pilotný projekt vystriedajú. Spolupráca s jedným partnerom by mala trvať od 3-5 mesiacov. 

        Parametre mesačného a kvartálneho reportingu 

        • Priemerná % miera pokrytia siete po dňoch. 
        • Počet spojení medzi zariadeniami a OS (po zariadeniach, po dňoch, po ID záznamu zásahu). 
        • Koľko spojení prebehlo medzi policajtom a OS od začiatku zásahu až po jeho vyriešenie. 
         • Bude nás zaujímať, či nová forma komunikácie pomôže k jasnejšej komunikácii a rýchlejšej reakcii. Dĺžka uzavretia prípadu – cieľom je vyriešenie za kratší čas. 
        • Dĺžky jednotlivých spojení medzi policajtom a OS. 
         • Aká bola priemerná dĺžka jedného spojenia? Porovnanie s rádiovým spojením. 
        • Kvalita spojenia a hlasitosť zvuku v dB. 
        • Relevancia dátových výstupov. 
         • Koľko krát boli použité ako dôkazový materiál? 

        Časový harmonogram

        Vyhlásenie výzvy 06 2023
        Prihlasovanie partnerov Do 20. 6. 2023
        Podpis zmluvy 06 – 09 2023
        Zverejnenie zmluvy CRZ Po podpise zmluvy
        Technická príprava partnerov pred spustením pilotného projektu 2 – 4 mesiace pred spustením pilotného projektu
        Školenie pracovníkov MsP 2 – 3 týždne pred zavedením do prevádzky
        Trvanie pilotného projektu 2023 – 2024 (jeden operátor 3 – 6 mesiacov)
        Podpis preberacieho protokolu V deň spustenia pilotného projektu
        Monitoring výkonnosti Mesačný reporting na základe KPIs
        Spracovanie záverečnej správy Q4 2024 – Q1 2025

        SWOT analýza

        Výhody

        • Rýchlejšia a efektívnejšia komunikácia.
        • Hlas, video, obraz cez dáta.
        • Bezpečnosť privátnej siete.
        • Modernizácia systému.

        Nevýhody

        • Jedná sa o nové riešenie, ktoré sa na Slovensku bude testovať po 1. krát.
        • Nemáme k dispozícii veľa prípadových štúdií zo Slovenska alebo zo zahraničia.

        Príležitosti

        • Pokrytie v krízových lokalitách.
        • Zrýchlená komunikácia cez dáta, skupinové konverzácie.
        • Redukcia hlasovej komunikácie o 70%.
        • Integrácia aplikácií do smart zariadení.
        • Inšpirácia pre MVSR a ostatné mestá na Slovensku.

        Ohrozenia

        • Pokrytie v krízových lokalitách.
        • Pôvodný systém a nový systém budú musieť fungovať súčasne.
        • Testovanie viacerých typov zariadení v krátkom čase.
        • Úspešnosť pilotného projektu závisí od zaškolenia pracovníkov MsP a miere porozumenia ako jednotlivé zložky testovania v praxi používať.

        Výhody

        • Rýchlejšia a efektívnejšia komunikácia.
        • Hlas, video, obraz cez dáta.
        • Bezpečnosť privátnej siete.
        • Modernizácia systému.

        Nevýhody

        • Jedná sa o nové riešenie, ktoré sa na Slovensku bude testovať po 1. krát.
        • Nemáme k dispozícii veľa prípadových štúdií zo Slovenska alebo zo zahraničia.

        Príležitosti

        • Pokrytie v krízových lokalitách.
        • Zrýchlená komunikácia cez dáta, skupinové konverzácie.
        • Redukcia hlasovej komunikácie o 70%.
        • Integrácia aplikácií do smart zariadení.
        • Inšpirácia pre MVSR a ostatné mestá na Slovensku.

        Ohrozenia

        • Pokrytie v krízových lokalitách.
        • Pôvodný systém a nový systém budú musieť fungovať súčasne.
        • Testovanie viacerých typov zariadení v krátkom čase.
        • Úspešnosť pilotného projektu závisí od zaškolenia pracovníkov MsP a miere porozumenia ako jednotlivé zložky testovania v praxi používať.

        Dokumenty

        Zmluva o spolupráci

        Zadávateľ  

        Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 
        Sekcia digitalizácie 
        Oddelenie sieťovej infraštruktúry & Oddelenie inovácií a digitálnych služieb  
        Laboratórium mesta Bratislava  

        Kontaktné osoby: 
        Ing. Martin Hrmo, Vedúci oddelenia sieťovej infraštruktúry, [email protected]  
        Mgr. Sabina Hrabinová, Produktová manažérka OIaDS, [email protected]